Skip
1600x900
Contact us to visit the fair Press registration

Tài liệu hình ảnh

Bản quyền ảnh báo chí

Mọi ảnh trên trang web này đều được bảo vệ bản quyền. Mọi quyền sử dụng đều thuộc về Messe Frankfurt New Era Business Media Ltd.

Mọi ảnh tại đây có thể được dùng miễn phí nhằm đưa tin về sự kiện liên quan hoặc/và về Messe Frankfurt. Chúng tôi sẽ yêu cầu được cung cấp một bản sao mẫu cho bất kì tài liệu truyền thông dùng ảnh được xuất bản, cũng như được thông báo nếu dùng trên truyền thông điện tử (internet). Mọi tấm ảnh đều phải có trích dẫn nguồn từ "Messe Frankfurt New Era Business Media Ltd". Không được phép thay đổi ảnh ngoại trừ chỉnh sửa kích thước phù hợp định dạng. Để sử dụng ảnh với bất kỳ mục đích nào khác, nhất là với mục đích thương mại, đều cần phải có đồng ý bằng văn bản từ Messe Frankfurt New Era Business Media Ltd.