Skip
1600x900
14 - 16 / 8 / 2019 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Register to Exhibit

Các dự án mới nhất tại Việt Nam

Kinh tế Việt Nam phát triển đi cùng với nhiều dự án đầu tư vào nhiều thị trường khác nhau. Dưới đây là một số các dự án đã hoàn thành hoặc được lên kế hoạch cho tương lai gần.

Các dự án ngành dọc hàng đầu tại Việt Nam

VN top vertical projects_VN